Oferta dla szkół

 • Warsztaty i spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami szkół
 • Spotkania, prelekcje, warsztaty z rodzicami zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami
 • Mediacje rówieśnicze
 • Mediacje rodzic-szkoła
 • Warsztaty – budowanie strategii wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania dla nauczycieli i rodziców
 • Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych zgodnie z potrzebami placówki na terenie fundacji lub szkoły
 • Konsultacje dla dyr. Szkół w sytuacjach trudnych
 • Warsztaty, prelekcje i spotkania z Radami Pedagogicznymi o charakterze konsultacyjnym i psychoedukacyjnym

 

Przykładowe tematy warsztatów

 

Wykłady plus warsztaty praktyczne /zabawa z alkogoglami/

Naszym zadaniem jest wyposażyć dzieci i młodzież w rzetelną wiedzę dot. problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, lecz nie tylko. Przedstawiony program pozwoli podnieść świadomość uczestników dotyczącą zagrożeń związanych z inicjacją, czy eksperymentowaniem z używkami. Działania profilaktyczne (zapobiegawcze lub korekcyjne) wspomagają uczestników w radzeniu sobie z trudnościami, obniżają prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych ze względu na poszerzenie wiedzy dot. przyczyn sięgania po używki, ich atrakcyjności oraz realnych konsekwencji ich zażywania. Stosujemy wizualizacje, studium prawdziwych przypadków, burze mózgów by zobrazować uczestnikom zamknięte koło w jakie wpada osoba uzależniona.

CEL SPOTKANIA:

 1. Rozumienie pojęcia „środki psychoaktywne” oraz poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń
  związanych z inicjacja i zażywaniem alkoholu.
 2. Poznanie wpływu alkoholu na organizm człowieka.
 3. Poszerzenie wiedzy dot. faz wchodzenia w uzależnienie oraz zmiany tolerancji organizmu
  na substancje psychoaktywne.
 4. Poznanie konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych.
 5. Poszerzenie wiedzy dot. choroby – jej objawów, konsekwencji dla osoby chorej i bliskich.

PROBLEMATYKA:

 1. Konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 2. Wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu
  podatności na alkohol w zależności od płci,
 3. Przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji
  psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 4. Wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 5. Fakty i mity dot. uzależnień.

 

Czas trwania: 2h dydaktyczne dla jednej grupy (90 min)

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolne

Ciekawe przykłady, problemy z życia wzięte i burza mózgów z uczestnikami pozwoli na szerokie oddziaływanie tematyki na grupę.   Tematyka i forma spotkań jest dostosowana do możliwości psychofizycznych uczestników oraz oczekiwań placówki. Główną zasadą programu jest praca na zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron. Analiza sytuacji konfliktowych pomaga poszerzyć samoświadomości w zakresie tematu – co w moim postępowaniu może krzywdzić innych, dlaczego przemoc, agresja jest czymś nie akceptowalnym społecznie.

METODY AKTYWIZUJĄCE: Wizualizacja, dyskusja moderowana, burza mózgów, metoda sytuacyjna, ćwiczenia warsztatowe z elementami dramy, praca indywidualna , omówienia.

CEL GŁÓWNY SPOTKANIA: Zminimalizowanie występowania zachowań agresywnych u uczestników.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Nabycie wiedzy o mechanizmach zachowań agresywnych.
 2. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z uczuciem złości.
 3. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć nieprzyjemnych (złość, żal, smutek).
 4. Wprowadzenie alternatywnych, nie opartych na agresji norm zachowania się w grupie.
 5. Poszerzenie kompetencji interpersonalnych tj. efektywna komunikacja, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.
 6. Umożliwienie uczestnikom budowania pozytywnego obrazu samego siebie.

PROBLEMATYKA:

 1. Wprowadzenie do tematu zachowań agresywnych.
 2. Komunikacja werbalna, niewerbalna.
 3. Wyrażanie uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych.
 4. Stres i konstruktywne sposoby radzenia sobie z nim.
 5. Przyczyny zachowań agresywnych – ich podłoże.
 6. Przemoc i jej skutki.
 7. Agresja z punktu widzenia osoby trzeciej + pokazy fragmentów filmów.
 8. Poczucie własnej wartości – moje mocne strony.

 

Czas trwania: 2h dydaktyczne dla jednej grupy (90 min)

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolne

Proponujemy Państwu praktyczny warsztat dla uczniów, mający na celu zapoznanie ich z różnymi formami przemocy w sieci. Zarówno forma spotkania jak i prezentowane ćwiczenia dostosowane są zawsze do wieku uczestników. Podczas spotkania trener, przy użyciu różnego rodzaju metod aktywizujących – np. prezentacji filmów, dyskusji sytuacyjnych i scenek, burzy mózgów i dyskusji moderowanej – podejmie w przystępny i ciekawy sposób temat środków masowego przekazu czyli Internetu i telefonu komórkowego oraz zagrożeń i korzyści płynących z ich użytkowania. Omówione zostaną popularne zjawiska takie jak na przykład akty przemocy słownej za pomocą telefonów komórkowych czy portali społecznościowych, tak powszechnie używanych obecnie przez dzieci i młodzież w różnym wieku. Uczniowie zostaną uświadomieni jak mylne i niebezpieczne jest ich przekonanie o internetowej anonimowości. Trener wyposaży uczestników w wiedzę niezbędną do tego aby odpowiednio reagować w trudnych sytuacjach oraz nauczy ich zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać aby samemu nie paść ofiarą cyberprzemocy.

PODSTAWOWA PROBLEMATYKA SPOTKANIA:

 1. Zastosowanie Internetu i telefonów komórkowych
 2. Stosowanie przemocy jako formy krzywdzenia i jej konsekwencje.
 3. Role sprawcy.
 4. Straty, jakie ponosi sprawca, gdy ucieka się do stosowania przemocy.
 5. Jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy.
 6. Jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań.
 7. Jak powinna zachowań się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy.
 8. Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci.
 9. Świadek sytuacji trudnych.
 10. Jak należy reagować na podejrzane pytania w sieci

PODSTAWOWE CELE SPOTKANIA:

 1. Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia o reklamach, mediach, niebezpieczeństwa
  pokazywania swoich danych w Internecie.
 2. Ćwiczenie kreatywności i umiejętności porozumiewania się.
 3. Poszerzenie wiedzy uczestników dot. przemocy występującej w życiu społecznym pod różnymi postaciami (przemoc fizyczna, psychiczna)
 4. Poznanie ról w jakie wchodzi sprawca stosując przemoc.
 5. Poznanie konsekwencji dla sprawcy i ofiary cyberprzemocy.
 6. Powiązanie ludzkich potrzeb z prawami człowieka.

 

Czas trwania: 2h dydaktyczne dla jednej grupy (90 min)

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolne

Chcemy, aby nasze dziecko rozwijało się wszechstronnie, prawda? Dlatego dajmy mu okazję poznania wielu różnych dyscyplin sportu i wszelkiego typu zajęć ruchowych.

Dzięki temu maluch w naturalny sposób odnajdzie tę, która mu najbardziej odpowiada. Co najważniejsze, pozwólmy, aby wyboru ulubionej dyscypliny sportu dziecko dokonywało samo.  Nie zmuszajmy go, by jedynie dla naszej przyjemności uczęszczało na zajęcia, które jemu nie sprawiają przyjemności.

Nasze zajęcia mają charakter warsztatowy, z założeniem, że każdy wyjdzie z nich z wiedzą przydatną w praktyce. Nasze warsztaty to kreatywne zajęcia, które przekonują młodych ludzi do tego, że nie ma rzeczy niemożliwych a sport jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać z wieloma dyscyplinami sportu m.in. piłka nożna, sporty walki, tańce, gry zespołowe oraz wiele innych. Zdobyta widza pozwoli każdemu z uczestników znaleźć dyscyplinę zgodną z jego upodobaniami a tym samym godziny spędzane przed komputerem zamieni w aktywną i zdrową formę wypoczynku.

Czas trwania: 2h dydaktyczne dla jednej grupy (90 min)

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolnej

Warsztat profilaktyczny dotyczący szkodliwości używek takich jak narkotyki, dopalacze oraz inne środki psychoaktywne w tym także energy drinki. Warsztat ukazuje dzieciom i młodzieży zagrożenia jakim są narkotyki i dopalacze. Dzięki interaktywnej pracy z psychologiem obalane są mity a przedstawiane fakty dotyczące przedmiotowych substancji. Warsztaty adresowane do młodzieży w wieku podstawowym oraz ponadpodstawowym.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży:

 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Cele programu:

 1. Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych.
 2. Ukazanie fałszywego wizerunku dopalaczy promowanego przez dilerów.

Tematyka zajęć dla młodzieży:

 1. Czym jest uzależnienie ?
 2. Kto uzależnia się od środków psychoaktywnych?
 3. Czym są dopalacze? – znaczenie słowa, definicje
 4. Specyfika uzależnienia.
 5. Tolerancja organizmu na substancję.
 6. Co zmusza osobę uzależnioną do robienia tego czego nie chce?
 7. Współuzależnienie – czy problem istnieje?

 

 

 

 

 

 

Czas trwania: 2h dydaktyczne dla jednej grupy (90 min)

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolne

Motorem napędowym wszelkiej działalności ludzkiej, w tym działalności poznawczej, jest zainteresowanie wywołane chęcią zaspokojenia jakiejś potrzeby. Najbardziej skuteczny i efektywny w swojej nauce jest zatem ten uczeń, który autentycznie chce się uczyć, odczuwa potrzebę poznawania świata, jest ciekawy tego świata. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każde dziecko posiada w sobie naturalnie uwarunkowaną motywację do uczenia się. Należy zatem podjąć wszelkie działania, by podtrzymać, rozwijać, stymulować i nieustannie intensyfikować tę cechę. Przy planowaniu szkolnych zajęć należy więc uwzględniać w nich znaczenie podejmowania działań uwzględniających potrzebę dziecięcej aktywności, zorientowanej na zaspokajanie potrzeb wynikających z ich zainteresowań.

Poczucie własnej wartości jest obecnie dobrem bardzo trudnym do osiągnięcia. Dzieci nie wiedzą, na czym mają oprzeć swoją samoocenę, są bombardowane wizerunkami sztucznie wykreowanych idoli – niedościgłych, nierealnych wzorców do naśladowania. Taka gonitwa i porównywanie się do tego, co nie istnieje, prowadzi do wypaczeń w obrazie samego siebie. Także zapracowani lub nieobecni emocjonalnie rodzice nie dostarczają właściwej informacji zwrotnej o tym, jaki jestem. W dzisiejszych czasach tak naturalna zdolność rozumienia i doceniania samego siebie stała się najważniejszym elementem treningu umiejętności intrapsychicznych.

Podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie jak radzić sobie z wyzwaniami, które postawi przed młodymi ludźmi otoczenie. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę jak skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty czy doceniać różnorodność oraz akceptować wielorakość punktów widzenia. Będą potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony, zidentyfikować podstawowy katalog wartości, według których trzeba tworzyć własny kodeks postępowania. Nauczą się rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, a dzięki temu lepiej funkcjonować w relacjach rówieśniczych. Rozwój osobisty to proces, któremu możemy nadać odpowiedni kształt, prowadząc naszych uczniów przez trudny labirynt emocji, relacji i autorefleksji.

 

 

 

Czas trwania: 2h dydaktyczne dla jednej grupy (90 min)

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolne

Cel programu:

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego

Tematyka zajęć:

 1. Informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem
 2. Informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży
 3. Wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania
 4. Rozpoznania w zachowaniu młodocianego symptomów zażycia przez niego określonego środka psychoaktywnego oraz trybu postępowania z nim w fazie eksperymentowania oraz uzależnienia.
 5. Rozmowa z młodocianym sięgającym po środki psychoaktywne.
 6. Prawne, pedagogiczne i psychologiczne możliwości oddziaływania na młodocianego uzależnionego
 7. Rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków
 8. Konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny
 9. Asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.
 1. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży (przyczyny, stopień zagrożenia życia)
 2. Formy samookaleczeń, wpływ otoczenia, cechy charakterystyczne, czynniki kulturowe.
 3. Diagnoza i interpretacja samookaleczenia (przypadki, omówienie)
 4. Geneza zachowań autodestrukcyjnych. (szkoła, rodzina, otoczenie, cechy indywidualne)
 5. Funkcje zachowań autodestrukcyjnych, emocje, które towarzyszące osobom dokonującym samookaleczeń.
 6. Czynniki zwiększonego ryzyka samobójstwa, sygnały ostrzegawcze. (ćwiczenie praktycznych umiejętności)
 7. Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem. Myśli a intencje. Ocena ryzyka.
 8. Plan interwencji kryzysowej. Interwencja na poziomie szkoły, działania profilaktyczne.
 9. Czynniki ochronne – omówienie
 10. Podsumowanie. Panele dyskusyjny.
 1. Motywacja dziecka:
  1. definicja motywacji
  2. motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  3. reguły i metody motywowania.
 2. Typowe błędy, popełniane przez rodziców:
  1. nadmierna kontrola
  2. zbyt wysokie wymagania
  3. brak zainteresowania rodziców nauką dziecka
 3. Wskazówki, które można wykorzystać w pracy z własnym dzieckiem:
  1. optymalne warunki nauki
  2. docenianie osiągnięć ucznia
  3. wiara we własne możliwości – wspieraj ale nie wyręczaj
  4. proste ćwiczenia zwiększające szybkość uczenia się dziecka.
 1. Czym jest agresja/przemoc?
 2. Powody zachowań agresywnych.
 3. Wyzwania i problemy okresu dojrzewania,(problematyka dorosłości dla starszych klas),
 4. Potrzeby społeczne nastolatka a przemoc;
 5. Straty rozwojowe będące konsekwencją używania przemocy dla sprawców, ofiar i obserwatorów.
 6. konstruktywne reakcje na przemoc, asertywne reakcje na sygnały agresji.
 7. Diagnoza możliwych typów reakcji na agresję, modyfikowanie postaw wobec agresji, umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne.
 8. Ukazanie prawidłowych wzorców poprzez osobowość rodzica.
 9. Uzmysłowienie błędów, praw oraz obowiązków rodzica.
 1. Uzależnienie od komputera jako forma uzależnień behawioralnych- przebieg, diagnoza, zagrożenia.
 2. Przyczyny uzależnień behawioralnych.
 3. „Kultura sypialniana” jako czynnik ryzyka uzależnienia od internetu .
 4. Praktyczne rozróżnienie zachowań o charakterze przemocy i agresji rówieśniczej- podstawy teoretyczne rozumienia cyberprzemocy.
 5. Cyberprzemoc i jej formy:
  1. cyberbulling, cyberstalking, cyberharesmennt, stalking, happy slapping, sexting, boylove
 6. Cechy przemocy online.
 7. Klasyfikacja karna cyberprzestępstw.
 8. Diagnoza cyberproblemów u dzieci.
 9. Sposoby na prywatność online.
 10. Zasady bezpiecznego korzystania z cybeprzestrzeni.
 11. Podsumowanie i zakończenie.
 1. Definicja pojęcia – uzależnienia
 2. Rodzaje uzależnień
 3. Przyczyny sięgania po środki odurzające z perspektywy dorosłych oraz młodzieży
 4. Symptomy świadczące o uzależnieniu nastolatków
 5. Rozwój kompetencji wychowawczych w zakresie komunikacji z dzieckiem.
 6. Działania rodziców oraz kompetencje w sytuacji uzależnienia dziecka
 7. Rola placówek i instytucji świadczących pomoc w sytuacji uzależnienia – GKRPA  – Monar  – Ośrodki leczenia uzależnień
 8. Pytania i odpowiedzi. Wymiana doświadczeń
 1. Potrzeby społeczne nastolatka – wyzwania i problemy okresu dojrzewania – kwestie psychologiczne i społeczne
 2. Postawy rodzicielskie oraz style wychowawcze (charakterystyka)
 3. Rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków – Typowe błędy popełniane przez rodziców w kontaktach z dzieckiem
 4. Diagnoza i interpretacja zachowań dziecka (szkoła, rodzina, otoczenie, cechy indywidualne)
 5. Konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny ( Ukazanie prawidłowych wzorców poprzez osobowość rodzica)
 6. Wskazówki, które można wykorzystać w pracy z własnym dzieckiem
 7. Wymiana doświadczeń

 

PRZEBIEG SPOTKANIA

 1. Pojedyncza prezentacja trwa 60 min.
 2. Stnieje możliwość przeprowadzenia 2 do 3 prezentacji w ciągu dnia
 3. Na spotkaniu wykorzystujemy 4 elementy:
  • fomę wykładową
  • prezentacje
  • krótkie rozmowy z młodzieżą
  • filmy