Status

STATUT FUNDACJI

RODZIC.EU

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz innych przepisów obowiązującego prawa i na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miejscowość Rzeszów. Fundacja może współpracować z organizacjami zagranicznymi.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Fundacja ma status non-profit.
 6. Ministrem właściwym ze względu na działalność Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
 7. Fundacja może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji swoich celów statutowych, ale wszystkie środki przez nią uzyskane muszą być przeznaczone na działalność statutową.
 9. Fundatorzy przeznaczają na poczet majątku Fundacji kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Jeżeli fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.
 10. Fundacja może używać własnych symboli, odznak, pieczęci i sztandaru.
 11. Fundacja jest uprawniona do współdziałania z innymi krajowymi lub międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym do Fundacji celu działania i stawania się pełnoprawnym członkiem tych organizacji.

 

§ 2

Cel i zasady działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
  1. rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3. rozwój i popularyzacja aktywności naukowej  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  4. rozwój i popularyzacja aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  5. rozwój i popularyzacja aktywności edukacyjnej i naukowej wśród  nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich uczestników procesu edukacyjnego /bibliotekarzy, przedszkolanki, trenerów itp.
  6. tworzenie bazy treningowo - rekreacyjnej,
  7. propagowanie zdrowego stylu życia,
  8. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
  9. rozwój świadomości i kształtowanie postaw obywatelskich,
  10. doskonalenie sportowych umiejętności we wszystkich dyscyplinach sportowych,
  11. dbanie o przestrzeganie reguł i zasad fair play w sporcie i związanej z tym etykiety,
  12. współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi działającymi na rzecz popularyzacji sportu.
  13. działalność charytatywna;
  14. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
  15. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  17. działania związane z ochroną dóbr kultury, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej, religijnej i kulturowej,
  18. działania edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz,
  19. działania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych,
  20. propagowanie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  21. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  22. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  23. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Cele Fundacji są realizowane w szczególności przez:
  1. zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzącej ze społeczności lokalnej,
  2. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji.
  3. wymianę i edukację kulturalną,
  4. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
  5. współpracę ze szkołami, przedszkolami, domami kultury, oraz instytucjami około edukacyjnymi i zdrowotnymi.
  6. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
  7. prowadzenie nauki, warsztatów, szkoleń itp.
  8. organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz współzawodnictwa sportowego,
  9. rozwijanie współpracy pomiędzy klubami,
  10. organizowanie zawodów oraz imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-rekreacyjnym,
  11. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających realizację celów określonych w Statucie,
  12. promowanie uprawiania sportu w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz szkołach średnich,
  13. współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

 

§ 3

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów zgodnie z oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji i składniki majątkowe, w tym środki finansowe i majątkowe nabyte lub uzyskane w trakcie działalności Fundacji.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 1. otrzymywanych przez Fundację darowizn, spadków, zapisów,
 2. przyznanych Fundacji subwencji i dotacji,
 3. wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych,
 6. zysków osiąganych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
 7. innych dochodów.
 1. Majątek i dochody Fundacji służą realizacji statutowych celów Fundacji.
 2. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 4

Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są:
 • Zarząd Fundacji,
 1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.
 2. Członków zarządu powołują fundatorzy. Fundatorzy mogą pełnić funkcje członków zarządu.

 

§ 5

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób fizycznych, w tym: Prezesa Zarządu Fundacji i jest powoływany przez Radę Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa od chwili powołania do chwili odwołania, śmierci lub rezygnacja z pełnienia funkcji.
 4. W imieniu Fundacji oświadczenie woli składa każdy z członków Zarządu działających jednoosobowo.
 5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 1. reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
 2. przygotowywanie programów działania Fundacji,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 4. przygotowanie projektu budżetu Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji,
 6. inne uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 6

Zmiana statutu

 1. Zmiany statutu mogą dokonać fundatorzy kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy fundatorów.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów a w szczególności nazwy Fundacji, zmiany jej celów działania, sposobów realizacji, struktury organów i ich kompetencji.

 

§ 7

Likwidacja Fundacji

  1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji lub w przypadku przyjęcia przez fundatorów takiej uchwały większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby fundatorów.
  2. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji. Z chwilą powołania likwidatora wygasa kadencja członków Zarządu Fundacji.
  3. Likwidatorowi w ramach prowadzonych działań likwidacyjnych przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.
  4. Majątek pozostały po przeprowadzonej likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zgodne z celem działalności Fundacji.

 

Rzeszów, 3 kwietnia 2019 r.

…………………………

Małgorzata Mac

 

…………………………

Wacław Mac